เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เงื่อนไขการบริการและการใช้งานคุกกี้ ยอมรับ

นโยบายการให้บริการ

OFFICIAL TERMS AND CONDITIONS

การใช้งาน Cookies​

           คุกกี้ ( Cookies ) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

เราไม่สนับสนุนการให้บริการต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการส่อเจตนาลามก อนาจาร และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการขายบริการ หรือ ล่วงละเมิดเพศ

2. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการมีแนวโน้ม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการพนัน และ/หรือ สารเสพติด ในทุกรูปแบบ

3. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการมีแนวโน้ม และ/หรือ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

4. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลทั่วโลก

5. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการนำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต

6. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการมีแนวโน้ม และ/หรือ มีเจตนากระทำการส่งอีเมล์เป็นจำนวนมาก , Commercial Mass E-Mailing

7. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการมีแนวโน้ม และ/หรือ มีการส่ง "สแปมอีเมล์" จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ หรือ ปลายทางไม่มีอยู่จริง

8. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการมีการส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความเดิมซ้ำๆ ไปยังผู้อื่น

9. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้เช่าใช้บริการได้ใช้เป็นเครื่องมือในการริดรอนสิทธิ์ เสรีภาพ ก่อความวุ่นวาย หรือ ข่มขู่ผู้อื่น เป็นต้น

10. เว็บไซต์ / ร้านค้า / ระบบต่างๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม


เงื่อนไขการใช้งานระบบ ( Term of services )​

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง เท่านั้น

2. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

3. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ ข้อมูล เว็บไซต์ ร้านค้า ระบบต่างๆ ที่ให้เช่าบริการ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้งหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง

5. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

6. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตรในการซื้อบริการ

7. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

8. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

9. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files,E-Mail Files,Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกปิดการเข้าถึงโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

10. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้พื้นที่ Quota หรือ อัตราการรับ-ส่งข้อมูล Traffic เกินจาก Packages ที่ใช้บริการหรือใช้ทรัพยากร Resource เกินจาก Packages ที่ใช้บริการกรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเพิ่ม Packages ที่ใช้บริการ

11. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองโดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

12. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการสำรองไฟล์ข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่มีการร้องขอไฟล์สำรองจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการให้กับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการคัดลอกไฟล์ข้อมูลสำรองดังกล่าว

13. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

14. ผู้ใช้บริการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลผู้ติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     14.1. สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการติดต่อประสานงานกับทางผู้ใช้บริการเมื่อพบปัญหาในการใช้งานบริการของทางผู้ให้บริการ

     14.2. สำหรับใช้ในการจดทะเบียนโดเมนกับผู้ให้บริการจดโดเมนเพื่อใช้เป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน

     14.3. เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐ

15. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับ

16. ผู้ให้บริการเป็นเพียง ผู้พัฒนาและผู้ให้เช่าใช้ระบบ เท่านั้น โดยไม่มีส่วนร่วม และ/หรือ รู้เห็นใดๆ หากผู้ใช้บริการได้ละเมิด และ/หรือ กระทำความผิดต่อข้อกฏหมาย ทั้งภายในประเทศและทั่วโลก


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy )​

           บริษัท เสิร์ฟวินเนอร์ จำกัด ( “บริษัท” ) เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ซึ่งบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กำหนดกฏระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย


ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การลงทะเบียน การใช้ผลิตภัณฑ์ การใช้บริการ การค้นหา เยี่ยมชม ผ่านช่องทางดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท เป็นต้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล บริษัทจัดหางาน หรือ เว็บไซต์อื่นๆ เป็นต้น


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ประกอบไปด้วย

1. ข้อมูลส่วนตัวที่สามาระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีเฟซบุ๊ก ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น

3. ข้อมูลการทำงาน และ/หรือ ข้อมูลบริษัท เช่น ชื่อองค์กร ที่อยู่องค์กร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี​ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป็นต้น

4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น เลขบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ช่องทางการชำระเงิน สลิปการโอนเงิน การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และ/หรือ เช่าใช้บริการกับทางบริษัท

5. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น หมายเลข IP Address / MAC Address / Cookie ID เป็นต้น

6. ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address / ประเทศที่ใช้เข้าถึง / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต / เวลาและวันที่ เป็นต้น

7. ข้อมูลอื่นๆ เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง

           บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้

1. พนักงาน และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจากบริษัท

2. บุคคลภายนอกที่บริษัทได้จ้างดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจากบริษัท

3. หน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานกำกับดูแล หรือ บุคคลใดที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง เป็นต้น


บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

           บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้า หรือ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่กับบริษัท เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือ ใช้บริการ


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

2. เพื่อใช้ในการประมวลผลและดำเนินการเกี่ยวกับการตลาด การประชาสัมพันธ์

3. เพื่อใช้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

4. เพื่อป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ

5. เพื่อใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์


เงื่อนไขการให้บริการในส่วนงานโปรเจ็ค​

1. การจ้างงานจะมีผลก็ต่อเมื่อใบเสนอราคา (Quotation) ของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว เท่านั้น

2. การดำเนินการ และ การสั่งซื้อ หรือ การติดตั้ง จะอ้างอิงตามรายละเอียดของใบเสนอราคา (Quotation) ล่าสุด ที่ได้รับการลงนามพร้อมตราประทับจากผู้ว่าจ้างแล้ว เท่านั้น

3. สินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ทำการอนุมัติสั่งซื้อไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนสินค้า หรือ ยกเลิกออเดอร์ ในทุกกรณี

4. สินค้าที่ได้รับติดตั้งแล้ว หรือ งานระบบ และ/หรือ งานก่อสร้างที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว หากมีการปรับเปลี่ยน รื้อถอน และ/หรือ เคลื่อยย้าย ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าดำเนินการรื้อถอนเพิ่ม

5. การบอกเลิกสัญญาระหว่างการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะไม่คืนเงินค่าจ้าง และ/หรือ ค่ามัดจำในทุกกรณี หากผู้ว่าจ้างยังคงค้างค่างวดอยู่ ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการชำระให้ครบทันที รวมถึงงวดล่าสุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนี้ด้วย